ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัคร
โรงเรียนมายสคูล

ชื่อหลักสูตร/ประเภทห้องเรียน เปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
ประเภทสอบคัดเลือก
(มัธยมศึกษาปีที่ 1)
1 พ.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567 ลงทะเบียน
ประเภทความสามารถพิเศษ
(มัธยมศึกษาปีที่ 1)
1 พ.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567 ลงทะเบียน
ประเภทความสามารถพิเศษ
(มัธยมศึกษาปีที่ 4)
1 พ.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567 ลงทะเบียน